czwartek, 4 lutego 2016

Niepełnosprawni – pełnosprawni


W pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ważna jest przede wszystkim integracja opiekuńczo – wychowawcza. W ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (z późniejszymi zmianami), można znaleźć artykuł 4, który brzmi: „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”. Zapis ten obejmuje również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi (ale nie tylko) z niepełnosprawności.